EUREKA – multilateralni poziv 2015 za projekte prekogranične saradnje Dunavskog regiona (17.06.2015.)

Na osnovu Memoranduma o razumevanju između EUREKA Sekretarijata i zemalja članica EUREKA inicijative Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisuje javni poziv za finansiranje EUREKA projekata za 2015. godinu.
I EUREKA PROJEKTI KOJI SE PRIJAVLjUJU PO OVOM POZIVU
Ovaj nacionalni javni poziv se objavljuje u vezi sa Zajedničkim javnim pozivom za Eureka projekte u dunavskom regionu za 2015. godinu („Common Call for Cross-border Co-operative Projects in Danube Region 2015”), koji je istovremeno objavljen na sajtu EUREKA programa (http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects ) i sajtovima ovašćenih nacinalnih institucija zemalja učesnica u Zajedničkom javnom pozivu za Eureka projekte u dunavskom regionu za 2015. godinu.
Osnovni programski princip Eureka inicijative podrazumeva da organizacije-realizatori projekta iz svih zemalja–učesnica slobodno odlučuju o formulisanju, realizaciji i finansiranju EurekaProjekata, čije su zajedničke karakteristike:
• predloženi su, definisani i organizovani od strane organizacija-realizatora (‘bottom up’ princip);
• realizuju se učešćem najmanje dve organizacije-realizatora, iz najmanje dve zemalje članice Eureka inicijative, koje učestvuju u Zajedničkom javnom pozivu za Eureka projekte u dunavskom regionu za 2015. godinu;
• rukovođeni su potrebama privrede;
• za cilj imaju razvoj naprednih tehnologija, usluga i proizvoda namenjenih tržištu ili značajno poboljšane tehnologije, usluge i proizvode.
Po ovom Javnom pozivu se prijavljuju istraživačko-razvojni Eureka projekti, sa srpskim učešćem, u svim Eureka tehnološkim oblastima.
II USLOVI PRIJAVLjIVANjA PO JAVNOM POZIVU
U skladu sa Aktom o finansiranju projekata u okviru Eureka programa, za finansiranje iz budžetskih sredstava konkuriše prijava predloga Eureka Projekta, koja zadovoljava sledeće kriterijume:
• Da sve organizacije-realizatori Projekta iz Srbije participiraju u sastavu međunarodnog konzorcijuma (srpski podnosilac prijave Eureka Projekta u međunarodnom konzorcijumu može biti i koordinator međunarodnog Eureka projekta ili partner u istom. Sve organizacije-realizatori Projekta iz Srbije, moraju biti potpisnice i Konzorcijskog sporazuma).
• Da rezultat Eureka Projekta bude nov ili značajno poboljšan postojeći proizvod, tehnologija ili usluga.
• Primena rezultata na tržištu mora biti vidljiva do 2 godine nakon završetka Eureka Projekta.
• Period realizacije Eureka Projekta može biti do 36 meseci.
• Organizacije-realizatori Projekta, moraju najmanje 50% troškova Projekta da finansiraju iz sopstvenih sredstava ili jasno označenih izvora finansiranja.
• Podnosilac prijave može prijaviti više Eureka Projekata, sa različitom temom istraživanja i razvoja.
• Rukovodilac Projekta može rukovoditi samo jednim Eureka projektom. Isto fizičko lice može biti angažovano istovremeno sa punim fondom meseci na do 2 Eureka Projekta.
U realizaciji Eureka Projekata mogu da učestvuju sve naučnoistraživačke, inovacione, privredne i druge organizacije.
Korisnik budžetskih sredstava, može biti samo organizacija- realizator Projekta, koja je upisan u Registar naučnoistraživačke delatnosti ili u Registar inovacione delatnosti Ministarstva u statusu: istraživačko-razvojnog centra ili inovacionog centra i koja zajednički podnosi prijavu za sufinansiranje Eureka Projekta sa najmanje jednim korisnikom rezultata predloženog Eureka Projekta.
III EVALUACIJA PREDLOGA EUREKA PROJEKATA
Evaluaciju predloga Eureka Projekata koji konkurišu za finansiranje iz budžetskih sredstava vrše recenzenti, izabrani sa liste Ministarstva. Recenzenti su anonimni, a recenzije javne.
Recenzija se sastoji iz tehnološke i ekonomske ocene predloga Eureka Projekta, koja obuhvata kriterijume evropski harmonizovane metodologije za ocenu Eureka projekata (Project Assesement Methodology – PAM), definisane u članu 9 Akta o finansiranju u okviru Eureka programa.
Uzimajući u obzir ocene recenzenata, Ministarstvo donosi konačnu odluku o obimu i uslovima finansiranja Eureka Projekata iz budžetskih sredstava, na osnovu koje sa izabranim organizacijama-realizatorima Eureka Projekta Ministarstvo zaključuje ugovor o pravima i obavezama u realizaciji za odobreni period trajanja Eureka Projekta, čiji potpisnik je i lice određeno za Rukovodioca projekta.
Napominje se da u vezi sa gore navedenim procedurama, nužno imati u vidu da početak finansiranja odobrenih Eureka projekata sa srpskim učešćem iz budžetskih sredstava Republike Srbije, ne može biti započet pre usvajanja konačne liste projekata na Sastanku nacionalnih koordinatora i visokih Vladinih predstavnika Eureka programa, koji je planiran za mesec oktobar 2015. godine.
Preporučeni datum početka projektnih aktivnosti je 1. oktobar 2015. godine i kasnije.
IV FINANSIRANjE ODOBRENIH EUREKA PROJEKATA
Za finansiranje Eureka Projekata koriste se budžetska sredstva i sredstva privatnog sektora.
Za finansiranje Eureka Projekta budžetska sredstva se koriste pod uslovima propisanim Zakonom i navedenim Aktom. Najveći dinarski iznos koji može da se odobri za pojedini Eureka Projekat za jednu godinu projektnog finansiranja ne može biti veći od dinarske protivvrednosti iznosa od 50.000,00 evra obračunatog po srednjem kursu NBS na dan donošenja odluke o finansiranju odnosnog Eureka Projekta.
V NAČIN PRIJAVLjIVANjA
Svaka prijava Eureka Projekta treba da sadrži:
1) Prijavu predloga Eureka Projekta sa zahtevom za dodelu budžetskih sredstava, koju potpisuje i overava ovlašćeno lice, odnosno ovlašćena lica svih organizacija-realizatora Projekta, uključujući i nosioca realizacije, kao i lice koje je ugovorom određeno za rukovodioca Eureka Projekta. (Obrazac A – WORD format);
2) Plan troškova koji opravdava cenu projekta (Obrazac B – Excel format); Obrazac B mora sadržati detaljno razloženu strukturu troškova realizacije Projekta;
3) Ugovor kojim organizacije-realizatori Projekta međusobno određuju nosioca realizacije Eureka Projekta, određuju lice ovlašćeno da u svojstvu rukovodioca Eureka Projekta koordinira aktivnosti (Rukovodilac Projekta), a sa korisnikom rezultata Projekta uređuju i prava na intelektualnu svojinu koja može nastati kao rezultat projekta (Obrazac C); Ako se prijavljuju dva ili više registrovanih organizacija-realizatora, ovim Ugovorom se reguliše i njihovo procentualno učešće u raspodeli odobrenih budžetskih sredstava
4) Biografije i liste referenci rukovodioca projekta i drugih fizičkih lica angažovanih na realizaciji Eureka Projekata, potpisane od strane angažovanih lica i posebno uvezane (Obrazac D);
5) Potpisana i overena izjava da su organizacije-realizatori obezbedile, u skladu sa Zakonom, sredstva u visini od najmanje 50% ukupnih sredstava neophodnih za realizaciju.
Uz prijavu, treba priložiti i sledeću prateću dokumentaciju na engleskom jeziku:
6) Popunjen i overen od strane svih međunarodnih organizacija-učesnica „Eureka Application form” na engleskom jeziku(u PDF formatu), koji se preuzima, po popunjavanju on-line, sa Web adrese Eureka Sekretarijata: http://www.eurekanetwork.org/danube-region-call-for-projects
7) Potpisan i overen Konzorcijski sporazum („Consortium Agreement“), čiju sadržinu saglasno utvrđuju sve organizacije-realizatori iz zemalja-učesnica na Projektu;
Način prijavljivanja je detaljno opisan i pojašnjen Uputstvom uz Javni poziv za finansiranje Eureka projekata za 2015.godinu koji je objavljen na Internet adresi Ministarstva: www.mpn.gov.rs
Realizatori koji nisu oslobođeni plaćanja republičke administrativne takse, na osnovu Zakona o republičkim administrativnim taksama (“Sl. Glasnik RS43/2003,51/2003-isp.61/2005,101/2005-dr.zakon,5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011-uskađeni din.izn.55/2012-uskađeni din.izn., 65/2013- dr.zakon i 57/2014), uz prijavu prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse za prijavu Eureka Projekta u iznosa od 2.510,00 dinara, na žiro račun broj 840-742221843-57,šifra plaćanja153, model „97“, poziv na broj 50-016.Korisnik: budžet Republike Srbije.
Dosije obrazaca A-D i izjava iz tačke 5) podnosi se u dva potpisana i overena originala, a dokumentaciju od 6) – 7) potrebno je dostaviti u jednom originalu, i za sve navedeno jednu elektronsku kopiju na CD-u.
Rok za dostavljanje kompletnih prijava predloga Eureka projekata je 17. jun 2015. godine.
Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti na adresu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Nemanjina 22-26, ili preporučenom poštom na adresu:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
„za Javni poziv – prijava predloga Eureka Projekta“
Nemanjina 22-26
11 000 Beograd
Republika Srbija
Prijave poslate na drugi način (npr. faksom ili elektronskom poštom) ili dostavljene na druge adrese, neće biti razmatrane.
Napomena: Kontakt osoba za dodatne informacije o sprovođenju ovog Javnog poziva je:
SNEŽANA OMIĆ, nacionalni koordinator za Eureka program u Srbiji,
E-mail:snezana.omic@mpn.gov.rs,; Telefon: 011/ 36-16-589

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top