Javni poziv za realizaciju programa pripravnika

Nacionalna služba za zapošljavanje raspisuje javni poziv za realizaciju programa pripravnika.

Program pripravnika podrazumeva stručno osposobljavanje nezaposlenog za samostalan rad u struci i polaganje pripravničkog / stručnog ispita u skladu sa zakonom ili opštim aktom poslodavca, uz zasnivanje radnog odnosa.

Program pripravnika traje u skladu sa zakonom, odnosno u skladu sa aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca / opisom  posla, a Nacionalna služba učestvuje u finansiranju najduže do 12 meseci, i to:

• do 6 meseci za pripravnike sa srednjim obrazovanjem,

• do 9 meseci za pripravnike sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem,

• do 12 meseci za pripravnike sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem.

Nezaposleni koji je radio kraće od vremena utvrđenog za pripravnički staž u stepenu stručne spreme koje je uslov za rad na tim poslovima u program se može uključiti za preostalo vreme potrebno za sticanje uslova za polaganje pripravničkog / stručnog ispita.

Javni poziv za realizaciju programa pripravnika predstavlja osnov za dodelu de minimis državne pomoći.

Nacionalna služba poslodavcima refundira sredstva za troškove dela zarade sa  pripadajućim porezom i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje lica uključenih u program, na mesečnom nivou do 28.400 dinara, za pun fond radnih časova.

Uslovi za podnošenje zahteva poslodavaca navedeni su u tekstu Javnog poziva.

Zahtev za učešće u programu podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, prema mestu rada pripravnika, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu, koji se može dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

Informacije o programu mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici Nacionalne službe, preko Pozivnog centra Nacionalne službe, telefon: 0800-300-301 ili na sajtu www.nsz.gov.rs.

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja u dnevnom listu do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 20. 9. 2016. godine.

 

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top