JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja sredstvima iz budžeta opštine Inđija u 2023. godini

I NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana opštine Inđija; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije; unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana opštine Inđija za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljena Odlukom o raspisivanju konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđija, u 2023. godini iznose 26.000.000,00 dinara. Sredstva za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja dodeljuju se u skladu sa Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Sl. glasnik RS“, broj “, br13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13, 119/14, 23/21-druge uredbe, 62/21-druge uredbe, 99/21-druge uredbe i 20/23 – druge uredbe).

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 50.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 6.000.000,00 dinara.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% vrednosti projekta.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% vrednosti projekta.

II PRAVO UČEŠĆA

Na Javnom konkursu može učestvovati:

izdavač medija koji emituje/distribuira medijski sadržaj na teritoriji opštine Inđija,
pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji se emituje na teritoriji opštine Inđija.
Medij iz tačke 1. i 2. mora biti upisan u Registar medija Agencije za privredne registre. Medijem se smatraju i internet stranice ukoliko su upisane u Registar medija.

Učesnici na konkursu za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu mogu biti samo mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja se nalaze u postupku povraćaja državne pomoći ili de minimis pomoći, kao i lica koja su bila u teškoćama u smislu propisa o kontroli državne pomoći.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva iz budžeta opštine Inđija, a nisu u ugovorom propisanom roku i formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta i za koje se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.
Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

Učesnik Konkursa koji je u tekućoj godini već koristio sredstva namenjena projektnom sufinansiranju u oblasti javnog informisanja na republičkom, pokrajinskom ili lokalnom nivou, može učestvovati na konkursu za sufinansiranje istog projekta samo još jednom u toj godini i to u iznosu koji, uz sredstva koja je već dobio, ne prelaze iznos 80% vrednosti projekta.

III KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

1) Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

 1. Značaj projekta sa stanovišta:
 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.
 1. Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:
 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju praćenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).
 1. Kapaciteti sa stanovišta:
 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.
 1. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:
 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2) Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti. Pored navedenih kriterijuma projekat će se vrednovati i na osnovu sledećih specifičnih kriterijuma:

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja su:

da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji opštine Inđija;
mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa itd;
mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.
IV ROKOVI

Prijave na Konkurs podnose se u roku od 15 dana od dana objavljivanja u nedeljnom listu M novine.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V DOKUMENTACIJA

Obrazac Prijave (Obrazac 1 – prijava i Obrazac 1- tabela budžeta projekta) se preuzima sa zvaničnog sajta opštine Inđija. Prijava Projekta se predaje u četiri primerka.

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka.
 2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • akt o registraciji pravnog lica ili preduzetnika u odgovarajućem registru;
 • rešenje o registraciji iz Registra medija koji vodi Agencija za privredne registre;
 • dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • overena izjava/saglasnost izdavača medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike registrovane za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl). VI POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine (priložiti dokaz o registraciji) pre datuma raspisivanja Konkursa, da predlože članove konkursne komisije. Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije da se pisanim putem obrate Odeljenju za društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Inđija. Uz predlog za članove komisije dostaviti i profesionalnu biografiju predloženog lica. Predloge slati do zaključenja Konkursa.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII POSTUPAK DODELE SREDSTAVA

O dodeli sredstava, na obrazloženi predlog Konkursne komisije, odlučuje Predsednik opštine rešenjem.

Ukoliko projekti ili određeni broj projekata nisu u skladu sa ciljevima i kriterijumima konkursa, Predsednik opštine može, na predlog Konkursne komisije, doneti rešenje da se neće rasporediti sredstva ili deo sredstava.

Rešenjem o dodeli sredstava može biti određen isti ili manji iznos sredstava od onog koji je tražen u pojedinačnoj konkursnoj prijavi.

Ukoliko je rešenjem o dodeli sredstava za pojedinog korisnika određen manji iznos od onog koji je tražen u konkursnoj prijavi, korisnik sredstava dužan je da dostavi revidiran budžet projekta, kojim specifikuje namenu sredstava, a u skladu sa iznosom koji mu je rešenjem dodeljen.

Korisnik sredstava može revidiranim budžetom projekta tražiti da mu projekat srazmerno kraće traje ili da umanji deo programskih stavki, uvažavajući prirodu projekta za koji su mu odobrena sredstva.

Na osnovu rešenja o dodeli sredstava, Predsednik opštine i korisnik sredstava zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama.

Sredstva se odobravaju korisnicima u skladu sa mogućnostima budžeta.

Korisnik sredstava može dostaviti obaveštenje o tome da odustaje od sredstava koja su mu dodeljena.

Korisniku sredstava neće biti dozvoljeno da zaključi ugovor, ukoliko mu račun bude u blokadi, odnosno neće mu se preneti sredstva na račun ukoliko mu račun bude blokiran nakon zaključenja ugovora.

Odobrena sredstva se koriste isključivo za namene za koje su dodeljena, a korisnik sredstava je dužan da Opštinskoj upravi opštine Inđija dostavi izveštaj o realizaciji projekta, materijalni dokaz o realizaciji i distribuciji odnosno emitovanju, kao i o namenskom korišćenju dodeljenih sredstava u propisanom roku.

VIII OPŠTE INFORMACIJE

Tekst konkursa, Obrazac za prijavu i Obrazac izveštaja objavljuju se i na zvaničnom sajtu opštine Inđija: www.indjija.rs, gde su vidljivi i dostupni tokom trajanja Konkursa.

Rešenje o sufinansiranju projekata po raspisanom konkursu, biće objavljeno na zvaničnom sajtu opštine Inđija: www.indjija.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Konkursni materijal se ne vraća. Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Prijave na Javni poziv sa pratećom dokumentacijom podnose se na obrascu prijave koji je sastavni deo konkursne dokumentacije, u zatvorenoj koverti u pisarnici Opštinske uprave opštine Inđija, Cara Dušana 1, Inđija, ili putem pošte, na navedenu adresu, sa naznakom: Opština Inđija – za konkurs za sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta opštine Inđija u cilju ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja u 2023. godini.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7 do 15 časova na telefon: 022/561-322 lokal 153 i na mejl ivana.babin@indjija.rs.

Izvor: Opština Inđija

Scroll to Top