Konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava (Rok:11.05.2015.)

Kancelarija za ljudska i manjinska prava raspisala je konkurs za projekte udruženja radi unapređenja i zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji“.

 

Konkurs se raspisuje za dodelu finansijskih sredstavaudruženjimaregistrovanim na teritoriji Republike Srbije, koja predlog projekta podnose u saradnji sa najmanje još jednim udruženjem. Finansijska sredstva biće dodeljena udruženjima koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, a kojima se ostvaruju sledeći ciljevi:

1.    Podsticanje pozitivnog delovanja šire društvene zajednice prema pojedinim osetljivim društvenim grupama i prema pojedincima iz tih grupa, naročito imajući u vidu žrtve nasilja u porodici, žrtve trgovine ljudima, decu i mlade u riziku od socijalnog uključivanja, kao i pripadnike LGBT populacije.

2.    Razvoj i podsticanje obrazovanja i društvene svesti o značaju tolerancije i poštovanja različitosti  u cilju smanjenja opšteg nivoa diskriminacije

3.    Promocija i unapređenje poštovanja principa jednakosti i jednakih prava u cilju sprečavanja, odnosno smanjenja svih oblika i posebnih slučajeva diskriminacije osoba koje pripadaju osetljivim kategorijama stanovništva, koje su često suočene sa diskriminacijom (pripadnici nacionalnih  manjina, žene, LGBT osobe, osobe sa invaliditetom, starije osobe, deca, izbeglice, interno raseljena lica i druge ugrožene migrantske grupe, lica čije zdravstveno stanje može biti osnov diskriminacije), kao i višestruko diskriminisanih osoba, putem sprovođenja niza aktivnosti koje će doprineti unapređenju položaja određene grupe/manjine, promociji vrednosti i načela neotuđivosti osnovnih ljudskih i manjinskih prava.

Opšti uslovi

Pravo učešća na konkursu imaju:

  • Udruženja koja su registrovana u registru udruženja koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
  • jedno udruženje mora biti nosilac projekta i neophodno je da obezbedi učešće najmanje još jednog udruženja sa kojim će učestvovati u sprovođenju projekta;
  • jedno udruženje može biti nosilac isključivo jednog projekta u okviru programa „Sprovođenje antidiskriminacionih politika u Republici Srbiji”, dok se kao partner može pojaviti više puta;
  • udruženja koja dostave predloge projekata Kancelariji za ljudska i manjinska prava, na osnovu ovog konkursa i zadatog Obrasca predloga projekta, a u skladu sa preciziranim Smernicama za podnosioce predloga projekata;
  • udruženje koje je nosilac projekta potrebno je da statutom prepoznaje unapređenje i zaštitu položaja osetljivih društvenih grupa ili osnovne principe ljudskih prava.

Prioriteti konkursa

Osnov za definisanje prioriteta konkursa su mere i aktivnosti predviđene Strategijom prevencije i zaštite od diskrininacije („Službeni glasnik RS“, broj 60/2013),  Akcionim planom za primenu Strategije prevenicje („Službeni glasnik RS“, broj 107/2014)

Način finansiranja

Kancelarija za ljudska i manjinska prava zaključuje ugovor o međusobnim pravima sa udruženjima koja su nosioci projekta. Po potpisivanju ugovora sredstva se uplaćuju nosiocu projekta na račun poslovne banke, koji je ugovoren. Sa računa poslovne banke, u skladu sa odobrenim budžetom finansiraju se sve aktivnosti, kao i predviđeni honorari.

Nosilac projekta je odgovoran za namensko trošenje sredstava.

Nosilac projekta je dužan da zaključi ugovor sa ovlašćenim revizorom, čije se usluge plaćaju  iz budžeta projekta. Primerak ugovora sa revizorom (original) dostavlja se  Kancelariji za ljudska i manjinska pravaprilikom potpisivanja ugovora za odobreni projekat.

Nosilac projekta je dužan da nakon završetka projekta, na predviđenim formularima dostavi završni izveštaj koji se sastoji od detaljnog narativnog i finansijskog izveštaja, kao i izveštaj ovlašćenog revizora. Formulari izveštaja dostupni su na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs. Rok za dostavljanje završnog izveštaja je 30 dana od završetka projekta.

Predviđeni budžet

Ukupna sredstva koja se raspoređuju ovim konkursom za izabrane projekte iznose 18.927.000,00 dinara (slovima:osamnaestmilionadevetstotinadvadesetsedamdinara), odnosno maksimalno do 1.000.000,00 dinara (slovima:jedan milion dinara), za izabraniprojekat.

Finansiranje projekata vrši se na osnovu ugovora zaključenih između nosioca projekta i Kancelarije  za ljudska i manjinska prava, kojim se definišu uslovi plaćanja.

Trajanje projekta

Projektne aktivnosti realizuju se u roku od 4 (četiri) meseca, od dana prenosa sredstava što će se posebno precizirati ugovorom o realizaciji.

Konkursna dokumentacija, vreme i način prijave

Konkurs je javan i objavljuje se na internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava: www.ljudskaprava.gov.rs.

Obrasci za predloge projekata, budžet (tabelarni i narativni) i izjave udruženja partnera na projektu sa Smernicama za podnosioce predloga projekata, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za ljudska i manjinska prava www.ljudskaprava.gov.rs.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti. Prijavu čini sledeća obavezna  dokumentacija:
•    Obrazac predloga projekta, potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projektai overen pečatom udruženja,
•    Obrazac budžeta projekta – narativni  i tabelarni , potpisan od strane zastupnika udruženja podnosioca predloga projekta i overen pečatom udruženja;
•    Obrazac/obrasci izjave o saradnji udruženja – partnera na projektu sa nosiocem projekta kojima se potvrđuje saradnja, koje potpisujulica ovlašćena za zastupanje udruženja partnera na projektu i overena pečatimapartnerske organizacije;
•    Biografije članova projektnog tima;
•    Kompaktni disk (CD) sa obaveznom i pratećom dokumentacijom

Dostavlja se jedan potpisan i pečatiran original, jedna kopija obavezne dokumentacije i CD. Predloge projekata dostaviti poštom ili lično na adresu: Kancelarija za ljudska i manjinska prava, Bulevar Mihajla Pupina br 2, 11070Novi Beograd, najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova.  Na koverti ispod adrese obavezno napisati „PRIJAVA ZA KONKURS ZA PROJEKTE UDRUŽENJA U CILJU REALIZACIJE PROGRAMA SPROVOĐENJE ANTIDISKRIMINACIONIH POLITIKA U REPUBLICI SRBIJI– NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA ZA KONKURISANJEˮ.

Blagovremenom prijavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti/kurirskoj službi/pisarnici najkasnije do 11.05.2015. godine u 15.30 časova (pečat pošte), bez obzira na datum prispeća.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top