Konkurs za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja

Na osnovu Zakona o javnom informisanju i medijima, Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, Odluke o budžetu opštine Inđija za 2015. godinu i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđija u 2015. godini, predsednik opštine Inđija raspisuje:

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđija u 2015. godini.
Namena sredstava za ostvarivanje javnog interesa

Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Inđija u 2015. godini (u daljem tekstu: Konkurs) se raspisuje za sufinansiranje projekta:

1) proizvodnje medijskih sadržaja na teritoriji opštine Inđija.

Ciljevi Konkursa:

–podrška ostvarivanju prava građana na javno informisanje;
– razvoj medijskog pluralizma;
– podsticaj medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja;
– podrška medijskog stvaralaštva i ostvarivanju prava na informisanje u svim oblastima javnog života posebnih, a naročito zaštićenih grupa.
Iznos sredstava koja su opredeljena za Konkurs

Visina sredstava predviđenih za projekte proizvodnje medijskih sadržaja iznosi 20.000.000 dinara.

Učesnik Konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekta u iznosu do najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom.

Učesnik Konkursa kome su dodeljena sredstva za projekat može u toku iste kalendarske godine da učestvuje i na drugom konkursu za sufinansiranje, sa istim projektom, s tim da ukupno dodeljena sredstva ne prelaze 80% vrednosti projekta.
Pravo učešća na Konkursu

Na Konkursu mogu učestvovati:

– izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;
– pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji ima dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija;

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači medija koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom na jednom konkursu. Pod projektom se podrazumeva zaokružena programska celina ili deo celine (žanrovska i vremenska), kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa, u skladu sa Zakonom. Ako je učesnik Konkursa izdavač više medija, može na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata čija realizacija ne može biti duža od tri godine. Učesnik konkursa koji je dobio sredstva za sufinansiranje projekta čija je realizacija duža od godinu dana, dostavlja narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta za svaku kalendarsku godinu, do kraja te godine, organu koji mu je odobrio sredstva.
Prijava na Konkurs

Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Inđija, Cara Dušana 1, 22 320 Inđija, sa naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predati lično u Prijemnoj kancelariji opštine Inđija – šalter broj 1, Cara Dušana 1.

Rok za podnošenje prijava i projekata je 17. 2. 2015. godine.

Kontakt osoba za pružanje dodatnih informacija je Tanja Pjevac – imejl: tanja.pjevac@indjija.net
Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top