Krediti za nabavku poljoprivredne mehanizacije

Na osnovu Programa rada za 2017. godinu i Odluke Nadzornog odbora Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad, Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisao je konkurs za dugoročne kredite za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.

1. Ciljevi dodele sredstava

Osnovni ciljevi dodele kredita su obezbeđenje finansijskih sredstava radi podrške razvoja i
unapređenja sektora poljoprivrede putem povećanja nivoa tehničke opremljenosti, povećanja obima, efikasnosti i inteziviranja poljoprivredne proizvodnje, povećanja produktivnosti, podizanje stepena konkurentnosti i zaštite životne sredine.

Za realizaciju ove kreditne linije planirana su sredstva u iznosu od 250.000.000,00 dinara.

2. Korisnici kredita

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava, sa aktivnim statusom i ima izmirene naknade za odvodnjavanje.

3. Namena sredstava

Krediti će se dodeljivati u oblasti poljoprivrede za finansiranje nabavke nove poljoprivredne pogonske i priključne mehanizacije.

4. Uslovi kreditiranja

 • iznos kredita: od 100.000,00 do 5.000.000,00 dinara
 • primena valutne klauzule – za sve obračune kredita po svim pitanjima primenjivaće se srednjikurs evra na dan uplate ili isplate
 • kamatna stopa:
  • 1.5% na godišnjem nivou
 • sopstveno učešće:najmanje 20% predračunske vrednosti u slučaju finansiranja pogonskih mašina, bez učešća u slučaju finansiranja priključnih mašina;
 • prilikom obračuna iznosa kredita, uzima se vrednost investicije bez poreza na dodatu vrednost (PDV), ukoliko je podnosilac zahteva u sistemu PDV-a.
 • rok vraćanja kredita: do 5 godina,
 • grejs period: 6 meseci
 • anuiteti se obračunavaju i plaćaju polugodišnje
  U grejs periodu se polugodišnje obračunava i plaća interkalarna kamata u visini ugovorene kamatne stope
 • obezbeđenje kredita:
  – lične menice fizičkog lica nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva i
  – garancija poslovne banke ili
  – hipoteka – založno pravo prvog reda ili nižeg ukoliko je Fond jedini hipotekarni poverilac na poljoprivrednom zemljištu u korist Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine d.o.o. Novi Sad (u daljem tekstu: Fond), čiji je minimalni odnos procenjene tržišne vrednosti i traženog kredita 150% ili
  – zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini koja se finansira sredstvima kredita.

Fond zadržava pravo da od drugog ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu procenu
poljoprivrednog zemljišta. Fond je dužan da od ovlašćenog procenitelja zatraži dodatnu
procenu poljoprivrednog zemljišta, ukoliko po prvobitnoj proceni vrednost premašuje iznos od 10.000 EUR po hektaru. Dodatna procena se ima izvršiti o trošku podnosioca zahteva.

Pogonska mašina koje je instrument obezbeđenja mora biti osigurana sa osnovnim kasko
osiguranjem i dopunskim osiguranjem od krađe, sa polisom vinkuliranom u korist Razvojnog fonda AP Vojvodine za sve vreme trajanja otplate kredita.

 • Korišćenje kredita: Kredit će biti realizovan tako što će Fond iznos odobrenog kredita uplatiti na račun dobavljača mehanizacije kojeg odabere korisnik kredita. Predračuni na osnovu kojih se vrši realizacija kredita moraju biti isključivo od dobavljača čija je osnovna delatnost proizvodnja i prodaja poljoprivredne mehanizacije.

5. Podnošnje zahteva i potrebne dokumentacije

Učesnici konkursa za dodelu sredstava preuzimaju obrasce zahteva Razvojnog fonda Autonomne Pokrajine Vojvodine doo, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, ili elektronskim putem (www.rfapv.rs).

Naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi: 246,00 dinara za fizičko lice.
Uplate naknada potrebno je izvršiti na račun Razvojnog Fonda APV broj 200-2626900101001-56; sa pozivom na broj 0363001101.

Dokumentacija koja se podnosi na konkurs:

1. Popunjen obrazac Zahteva za odobravanje kredita sa dokazom o uplati navedenih troškova

2. Popunjen i potpisan obrazac Zahteva/Saglasnosti za povlačenje izveštaja Kreditnog biroa

3. Potvrda o upisu poljoprivrednog gazdinstva u Registar poljoprivrednih gazdinstava sa aktivnim statusom i izvod iz Registra poljoprivrednih gazdinstava – prva i druga strana izvoda iz RPG.

4. Fotokopija lične karte nosioca poljoprivrednog gazdinstva.

5. Broj tekućeg računa i potvrda poslovne banke o prometu na računu gazdinstva za prethodnu i tekuću godinu.

6. Predračun predmeta investiranja.

7. Dokaz o uloženih 20% predračunske vrednosti pogonske mašine.

8. Uverenje JVP Vode Vojvodine o izmirenosti naknade za odvodnjavanje, ne starije od 30 dana (za svakog podnosioca prijave, za vlasnika i za svakog suvlasnika na poljoprivrednom zemljištu).

9. Dokumentacija za obezbeđenje kredita:

 • Dve lične menice nosioca registrovanog poljoprivrednog gazdinstva sa meničim
  ovlašćenjem.
 • Ukoliko je instrument obezbeđenja hipoteka na poljoprivrednom zemljištu:
  • original izvod iz zemljišnih knjiga ili izvod, odnosno prepis Lista nepokretnost bez
   tereta i ograničenja za poljoprivredno zemljište koje je predmet hipoteke, ne stariji od 15 dana od dana podnošenja zahteva.
  • procena tržišne vrednosti poljoprivrednog zemljišta od strane ovlašćenog
   procenitelja odgovarajuće struke, ne starija od 90 dana. Procena poljoprivrednog
   zemljišta ne obuhvata vrednost zasada.
  • fotokopija ličnih karti svih vlasnika i supružnika ili člana vanbračne zajednice
   vlasnika poljoprivrednog zemljišta.
 • Ukoliko je instrument obezbeđenja zaloga na novokupljenoj pogonskoj poljoprivrednoj mašini obavezna je polisa kasko osiguranja sa dopunskim rizikom krađe vinkulirana u korist Fonda za sve vreme trajanja kredita.
 • Ukoliko je instrument obezbeđenja garancija poslovne banke:
  • pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije

Obavezan sadržaj procene tržišne vrednosti, lista procenitelja i Program rada Fonda, nalaze se na internet strani Fonda (www.rfapv.rs).

Fond zadržava pravo da pored navedene dokumentacije zatraži i dodatnu dokumentaciju ukoliko se za istom ukaže potreba.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa.

Zahtev sa kompletnom potrebnom dokumentacijom iz tačke 5. Konkursa, podnosi se Razvojnom Fondu Autonomne Pokrajine Vojvodine doo Novi Sad, na adresi Bulevar cara Lazara 7a, 21000 Novi Sad, Sektoru za kredite, ili poštom na istu adresu.

Zahtevi koji se podnesu nakon zatvaranja Konkursa neće biti uzeti u razmatranje.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite; elektronskim putem: kreditno@rfapv.rs ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

Scroll to Top