Održan Partnerski forum za izradu lokalnog akcionog plana za Rome

Opština Inđija je započela proces izrade lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma. Partnerski forum za njegovu izradu održan je u Opštini Inđija u saradnji jedinice lokalne samouprave i koordinatora za romska pitanja.

Cilj Partnerskog foruma bio je detaljnije upoznavanje relevantnih aktera sa realizacijom projekta „Izrada lokalnog Akcionog plana za Rome opštine Inđija“, kao i formiranje radnih grupa za izradu lokalnog akcionog plana za stanovanje, obrazovanje, zapošljavanje i zdravstvo Roma u opštini Inđija za period 2016 – 2020. godine.

Izrada lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma je u interesu lokalne zajednice radi doprinosa poboljšanju položaja Roma, kao i u njihovom širem uključivanju u sve društvene tokove. Ovaj dokument takođe ima za cilj da brojne probleme u vezi sa lošim položajem pripadnika romske zajednice sistemski rešava. Akcioni plan se izrađuje u skladu sa Nacionalnom strategijom za unapređivanje položaja Roma (koju je usvojila Vlada Republike Srbije) i programom „Dekada Roma 2005–2015“. Ovaj dokument se takođe oslanja na Strategiju održivog razvoja opštine Inđija.

Izrađen lokalni akcioni plan za Rome jedini je uslov za apliciranje ka donatoru za dobijanje novčanih sredstava, određenim predlogom projekta u cilju smanjenja ugroženosti i poboljšanja položaja Roma.

Projekat sufinansira Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova. Radne grupe će se intenzivno sastajati, kako bi se došlo do što racionalnijih i konkretnijih mera za unapređenje položaja pripadnika romske nacionalnosti.

Na Partnerskom forumu formirane su radne grupe za obrazovanje, stanovanje, zapošljavanje i zdravstvo, što je i prvi korak u izradi lokalnog akcionog plana za Rome, koje će u toku svog rada razmatrati prioritetne projekte za realizaciju u domenu svojih oblasti.

Izvor: www.indjija.net

 

Scroll to Top