Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana

Program za razvoj preduzeća i inovacije Zapadnog Balkana (WB EDIF) promoviše nastanak i razvoj inovativnih i visoko potencijalnih preduzeća, kao i stvaranje regionalnog Venture Capital tržišta.
Glavni ciljevi ovog Programa su poboljšanje pristupa finansijskim sredstvima za mala i srednja preduzeća, kao i uspostavljanje četiri komplementarna mehanizma podrške malim i srednjim preduzećima:
Fond za inovativna preduzeća – fond rizičnog kapitala za finansiranje inovatnih malih i srednjih preduzeća u početnoj fazi razvoja
Fond za razvoj preduzeća – fond privatnog kapitala koji će se fokusirati na već uspostavljena mala i srednja preduzeća koja imaju visok potencijal za rast
Garancija na kreditni portfolio – koja će značajno poboljšati mogućnosti malih i srednjih preduzeća za pristup finansiranju od banke, kao i potencijalno smanjenje troškova zaduživanja.
Kreditna linija za tehničku podršku – koja ima za cilj da unapredi regulatorni okvir za podršku inovativnih malih i srednjih preduzeća sa visokim potencijalom rasta i da stimuliše tržište rizičnog kapitala.
Prihvatljivi proizvodi su investicioni krediti i finansiranje obrtnog kapitala (revolving nije dozvoljen)
Maksimalni iznos kredita za mala i srednja preduzeća je 500.000 EUR (ili protivvrednost u domaćoj valuti) Ugovoreni volumen portfolia na nivou banke je 30 miliona evra, od čega 20 milona evra za privredu, a 10 miliona evra za Retail segment poslovanja
Fiksni plan otplate (amortizing ili bullet) Dospeće:
Minimalno 12 meseci
Maksimalno na dan ili pre 31. maja 2023. (uključujući i grejs period, ako ga ima)
Malo i srednje poduzeća ne može biti start-up (primenjivaće se start-up definicija banke)
Projekti vezani za sledeće sektore se ne mogu finansirati iz EIF linije
Sektor u vezi sa kockarskim aktivnostima i pratećom opremom
Proizvodnja, prerada i distribucija duvana
Aktivnosti koje se odnose na upotrebu živih životinja u eksperimentalne i naučne svrhe ukoliko nije moguće garantovati usklađenost sa odredbama „Konvencije Saveta Evrope o zaštiti kičmenjaka pri njihovom korišćenju u eksperimentalne i druge naučne svrhe”
Aktivnosti koje imaju uticaj na životnu sredinu
Sektori koji se smatraju etički ili moralno kontroverznim (npr. istraživanja koja se odnose na kloniranje ljudi)
Sektor proizvodnje oružja i municije, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, kao i opreme i infrastrukture kojima se ograničavaju lična prava i slobode (npr zatvori, pritvorske jedinice bilo kog tipa)
Investicije moraju biti u skladu sa pravilima EU o zaštiti životne sredine i nabavkama.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top