Realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine (Rok:30.04.2015.)

Pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine raspisao je konkurs za dodelu bespovratnih sredstava iz budžeta Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2015. godini za realizaciju projektnih aktivnosti iz oblasti zaštite životne sredine: rešavanje problema neadekvatnog odlaganja otpada – sanacija, rekultivacija postojećih deponija; sanacija i rekultivacija degradiranih površina; podizanje zaštitnih zelenih pojaseva; nabavka opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.
Sredstva se dodeljuju u ukupnom iznosu od 16.150.000,00 dinara budžetskih sredstava Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine (u daljem tekstu: Sekretarijat) i to:
1. 5.700.000,00 za sufinansiranje projekata i izrade studija iz oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja,
2. 10.450.000,00 za nabavku opreme i uređaja za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera.
Pojedinačni projekti ne mogu prelaziti traženi iznos za (su)finansiranje veći od 1.500.000,00 dinara.
Pravo za učešće na konkursu:
Pravo na dodelu sredstava imaju jedinice lokalne samouprave (opštine i gradovi) sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine.
Potrebna dokumentacija:
Prijavu na javni konkurs podnose jedinice lokalne samouprave u pismenoj formi na jedinstvenom obrascu. (obrazac se preuzima na sajtu Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine www.ekourb.vojvodina.gov.rs)
Uz prijavu, podnosilac prijave dužan je da dostavi:
Za tačku 1.
– pregled neuređenih deponija, divljih deponija i degradiranih površina obuhvaćenim projektom sa podacima o lokaciji, vrstama i količinama odloženog otpada (komunalni, industrijski, građevinski otpad,…), odnosno odgovarajući projekat podizanja zaštitnih zelenih pojaseva
– fotokopiju PIB obrasca,
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
Za tačku 2.
– potreban broj posuda za sakupljanje komunalnog otpada, namenu i predlog raspodele u skladu sa donetim Lokalnim planom upravljanja otpadom, odnosno naziv i namenu opreme, uređaja i drugih osnovnih sredstava za očuvanje životne sredine kapitalnog karaktera sa njihovom namenom i predlogom raspodele.
– fotokopiju PIB obrasca,
– fotokopiju kartona deponovanih potpisa,
– izjavu da su podaci navedeni u prijavi tačni i dr.,
Kriterijumi za dodelu sredstava:
Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava primenjivaće se sledeći kriterijumi:
– stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave prema važećoj Pokrajinskoj odluci o utvrđivanju nerazvijenih i nedovoljno razvijenih opština u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini,
– stepen završenosti-usklađenosti projekta sa Zakonom o upravljanju otpadom i Nacionalnom strategijom upravljanja otpadom za period 2010-2019,
– visina sredstava koje je jedinica lokalne samouprave opredelila na ime sopstvenog učešća u sufinansiranju
– dugoročni efekat projekta na životnu sredinu
– funkcionalnost predloženog rešenja u oblasti životne sredine
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje štampe i drugi načini prezentacije
Rokovi za sprovođenje konkursa:
Osnovni rokovi za sprovođenje javnog konkursa su:
– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 30.04.2015. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava: 11.05.2015. godine,
– rok izvršenja ugovorene obaveze: do 30.11. 2015. godine,
– rok za dostavljanje o korišćenju sredstava 15.12.2015. godine
– objavljivanje rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 11.05.2015. godine.
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
Način donošenja odluke o dodeli sredstava:
Javni konkurs će sprovesti Komisije za sprovođenje javnog konkursa koje će biti obrazovane posebnim rešenjem.
O podnetim projektima odlučuje pokrajinski sekretar za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine na predlog Komisije za sprovođenje javnog konkursa, koja razmatra pristigle prijave primenom navedenih kriterijuma i sačinjava Izveštaj o stručnoj oceni prijavljenih projekata.
Nakon realizacije projekta potrebno je priložiti detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi se opravdalo namensko i zakonito korišćenje sredstava.
Sa nosiocem izabranog projekta zaključuje se ugovor kojim se obavezno utvrđuje: naziv i sedište nosioca projekta, vrsta i obim projekta, vreme realizacije projekta, obim i vrsta dodeljenih sredstava, vremenski plan upotrebe sredstava, način nadzora nad namenskim korišćenjem sredstava i odvijanjem realizacije projekta i rok za dostavu izveštaja o namenskom utrošku sredstava.
Realizacija finansijskih obaveza vršiće se u skladu sa likvidnim mogućnostima budžeta AP Vojvodine za 2015. godinu.
Nakon realizacije ugovorenih obaveza, a najkasnije do 15.12.2014. godine jedinica lokalne samouprave je u obavezi da priloži detaljan izveštaj o realizaciji aktivnosti i finansijski izveštaj o korišćenju sredstava sa specifikacijom troškova kako bi opravdala namensko i zakonito korišćenje sredstava.
Način podnošenja prijave na konkurs:
Prijave na konkurs dostavljaju se Sekretarijatu na obrascima koji su objavljeni na internet sajtu Sekretarijata (www.ekourb.vojvodina.gov.rs).
Prijave na konkurs se dostavljaju putem pošte na adresu: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa (kontakt osoba je Svetlana Marušić na telefon: 021/487-4735).
Prijave koje se dostave nakon navedenog roka ili sa nepotpunom dokumentacijom, poslate putem faksa ili elektronske pošte, nepotpisane ili neoverene prijave, neće se razmatrati.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top