Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite (Rok:06.04.2015.)

Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne Pokrajine Vojvodine raspisala je Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.

PREDMET I CILJ JAVNOG KONKURSA

Predmet javnog konkursa je finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite.
Opšti cilj javnog konkursa je podrška zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova, u realizaciji projekata koji doprinose razvoju i unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Specifični ciljevi javnog konkursa su obezbeđenje kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite, poboljšanje uslova rada u zdravstvenim ustanovama, obezbeđenje  zdravstvene zaštite koja je jednako dostupna svim građanima i očuvanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

IZNOS SREDSTAVA PREDVIĐENIH ZA DODELU PO JAVNOM KONKURSU

Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2015. godinu („Sl. list AP Vojvodine“, br. 53/2014), u članu 10, Razdeo 24 – Uprava za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine – Program 1505 – Regionalni razvoj – Programska aktivnost 1008 – Podrška projektima u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite – ekonomska klasifikacija – 464 – dotacije organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja, predviđena su sredstva u iznosu od 400.000.000,00 dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite .

Navedeni iznos sredstava opredeljuje se za:

1.    Finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke medicinske opreme u ukupnom iznosu od  270.000.000,00 dinara,
2.    Finansiranje i sufinansiranje projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih  ustanova u ukupnom iznosu od 130.000.000,00 dinara.

NAMENA SREDSTAVA

Sredstva koja se dodeljuju po javnom konkursu namenjena su za finansiranje i sufinansiranje projekata nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova i projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na javnom konkursu imaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina u skladu sa Planom mreže zdravstvenih ustanova.

POSEBNI USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Uslovi za dodelu sredstava po javnom konkursu su: da je realizacija projekta u skladu sa ciljem i namenom javnog konkursa, a za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata i da je izrađena tehnička dokumentacija u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014 i 145/2014)  i da je izdat važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI NA JAVNI KONKURS

Dokumentacija koja se podnosi na javni konkurs sadrži:
1)    Uredno popunjen, overen i potpisan od strane ovlašćenog lica obrazac Prijava predloga projekta (Obrazac P.Z1.01) u dva primerka;

2)    Za projekte nabavke medicinske opreme za zdravstvene ustanove:

•    Tehničku specifikaciju neophodne opreme sa procenjenom vrednošću, numerisanu, overenu i potpisanu od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave, ne stariju od šest meseci;

3)    Za projekte izgradnje, rekonstrukcije i sanacije objekata zdravstvenih ustanova:

•    Kopiju glavne sveske tehničke dokumentacije u zavisnosti od klase i namene objekta (glavna sveska idejnog projekta, glavna sveska projekta za građevinsku dozvolu, glavna sveska projekta za izvođenje);
•    Kopiju izjave vršioca tehničke kontrole sa rezimeom izveštaja tehničke kontrole iz izvoda projekta za građevinsku dozvolu;
•    Ukoliko je građevinska dozvola, odnosno rešenje kojim se odobrava izvođenje radova izdato pre stupanja na snagu Zakona o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji („Sl. glasnik RS“, br 145/2014), potrebno je dostaviti kopije naslovnih strana svih delova tehničke dokumentacije sadržane u građevinskoj dozvoli, odnosno rešenju kojim se odobrava izvođenje radova, kao i strana sa overom tehničke kontrole i overom nadležnog organa za izdavanje građevinske dozvole;
•    Kopiju važećeg akta nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova;
•    Predmer i predračun radova sa rekapitulacijom radova overen i potpisan od strane odgovornog projektanta, ne stariji od šest meseci.

4)    Kopiju potvrde o poreskom identifikacionom broju;

5)    Kopiju potvrde o registraciji zdravstvene ustanove kod nadležnog organa.

Sve kopije dokumenata moraju da budu overene i potpisane od strane ovlašćenog lica podnosioca prijave i to svaka strana svakog dokumenta.
Obrazac prijave (P.Z1.01) se popunjava elektronski i može da bude preuzet sa internet stranice Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs .
Prijave sa priloženom dokumentacijom se, nakon sprovedenog javnog konkursa, ne vraćaju učesnicima na javnom konkursu.

ROK I NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE NA JAVNI KONKURS

Javni konkurs se objavljuje u „Službenom listu Autonomne pokrajine Vojvodine“, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici Pokrajinske vlade www.vojvodina.gov.rs.
Prijava za učešće na javni konkurs se podnosi u zatvorenoj koverti, zatvorena na način da se prilikom otvaranja prijave može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara, lično na pisarnicu Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine, svakog radnog dana od 8.00 do 16.00 časova ili putem pošte, na adresu: UPRAVA ZA KAPITALNA ULAGANJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina broj 25 sa naznakom: „Prijava na javni konkurs broj 136-401-914/2015-01/2 – Javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti zdravstvene zaštite – NE OTVARATI“.

Javni konkurs je otvoren od 25.03.2015. godine do 06.04.2015. godine do 16.00 časova.

Blagovremena prijava je prijava koja je primljena od strane Uprave za kapitalna ulaganja Autonomne pokrajine Vojvodine u utvrđenom roku, odnosno do 06.04.2015. godine do 16.00 časova.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top