Konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu (09.04.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu raspisao je konkurs za finansiranje projekata sa ciljem afirmacije žena u sportu.

PROJEKTI KOJI ĆE SE FINANSIRATI

•    Usavršavanja stručnjakinja u sportu i sportskih stručnjakinja;
•    Nabavke takmičarske oprema i sportskih rekvizita za sportistkinje;
•    Projekti naučno-stručnog karaktera sa ciljem smanjenja diskriminacije žena u sportu (istraživanja, skupovi, seminari, tribine i sl.).

PODNOSIOCI ZAHTEVA

1.    Sportske organizacije registrovane kao udruženja u skladu sa Zakonom o sportu;
2.    Sportski savezi i društva u skladu sa Zakonom o sportu;

Sportske organizacije, savezi i društva posebno treba da ispunjavaju sledeće uslove da bi se njihovi zahtevi razmatrali:

•    da imaju sedište na teritoriji AP Vojvodine,
•    da dostave kopiju ugovora i diplome o angažovanju kandidatkinje za koju podnose zahtev,
•    da dostave dokaz o važećoj licenci kandidatkinja,
•    da dostave predračun za nabavku opreme/rekvizita koja je predmet zahteva,

UKUPNA SREDSTVA ZA RASPODELU

3.000.000,00 dinara

ROK ZA PRIJAVU

9. april 2015.

NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Prijave na konkurs ispunjavaju se isključivo na obrascu koji je objavljen na Internet stranici Sekretarijata: www.sio.vojvodina.gov.rs i dostavljaju se u zapečaćenoj koverti sa naznakom “ne otvarati – prijava za Konkurs za finansiranje projekata za afirmaciju žena u sportu“ na adresu: Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, Bul. Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad, ili neposredno na pisarnici pokrajinskih organa.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top