Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana (17.04.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine raspisao je Javni konkurs za su/finansiranje projekata udruženja građana u 2015. godini čije je sedište na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Konkus se raspisuje za projekte:

1. projekate koji će promovisati zaštitu životne sredine i konkretne aktivnosti u oblasti zaštite prirodnih vrednosti, očuvanja i unapređenja biodiverziteta, kao i programe edukacije i podizanja svesti javnosti na teritoriji AP Vojvodine u iznosu od 4.600.000,00 dinara i

2. projekate iz oblasti arhitekture, urbanizma i graditeljstva, kojima će se promovisati urbano, arhitektonsko i graditeljsko nasleđe, princip pristupačnosti, univerzalnog dizajna, energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u iznosu od 2.000.000,00 dinara.

Uslovi konkursa:

•    Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije-udruženja građana sa teritorije AP Vojvodine
•    Podnosilac može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 120.000,oo dinara
•    Realizacija projekta na teritoriji AP Vojvodine
•    Opravdana prethodno dodeljena sredstva na konkursima Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.

Konkursna dokumentacija koju treba dostaviti:

•    Prijavni obrazac-opis projekta sa budžetom, koji se nalazi na internet sajtu Sekretarijata: www.ekourb.vojvodina.gov.rs.
•    fotokopija Rešenja o registraciji udruženja (iz APR-a)
•    fotokopija Statuta (iz kojeg se vidi da se udruženje bavi delatnostima iz oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture i urbanizma),
•    fotokopija PIB obrasca
Prijave koje ne sadrže potpunu dokumentaciju neće se uzimati u razmatranje.

Kriterijumi za dodelu sredstava:

Sredstva se dodeljuju putem javnog konkursa koji Sekretarijat objavljuje u „Službenom listu APV“, u dnevnom listu „Dnevnik“ i na internet sajtu Sekretarijata.
Prilikom ocenjivanja i rangiranja primenjuju se sledeći kriterijumi:
– nova i kreativna rešenja problema u oblasti zaštite životne sredine, odnosno arhitekture, urbanizma i graditeljstva;
– dugoročni uticaj i održivost nakon završetka finansijske podrške;
– broj učesnika i nosioca projekta;
– iznos honorara projektnog tima (ne može da prelazi 20% maksimalnog bruto iznosa ukupno dobijenih sredstava ovim konkursom);
– visina sopstvenog učešća odnosno sredstava iz drugih izvora ukoliko je za izvođenje projekta potrebno učešće ili sufinansiranje iz drugih izvora;
– medijski publicitet (televizijski i radio-prenosi ili snimci, izveštavanje  štampe i drugi načini prezentacije).

Rokovi za sprovođenje konkursa:

– dostavljanje prijava: od dana objavljivanja u dnevnom listu „Dnevnik“ do 17.04.2015. godine,
– donošenje odluke o dodeli sredstava i objavljivanje konačnih rezultata javnog konkursa na sajtu Sekretarijata: 07.05.2015. godine,
–  rok izvršenja ugovorene obaveze: 30.11.2015. godine,
–  rok dostavljanja izveštaja o namenskom utrošku sredstava: 15.12.2015. godine.

Kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 1: Olivia Tešić, telefon 021/487-4486, e-mail: olivia.tesic@vojvodina.gov.rs; kontakt osoba za projektnu oblast pod tačkom 2: Đorđe Vidicki, telefon 021/487-4529, e-mail: djordje.vidicki@vojvodina.gov.rs).

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top