Konkurs: Bespovratna sredstva za finansiranje projekata u oblasti turizma

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova raspisao je javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama / udruženjima građana sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2015. godini.

PREDMETI FINANSIRANJA

1. Organizovanje i učešće na nastupajućim turističko-privrednim manifestacijama od značaja za AP Vojvodinu,
2. Nabavka dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora,
3. Sprovođenje edukacija u turizmu kroz angažovanje stručnih lica.

USLOVI KONKURSA

1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa,
2. Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara,
3. Na konkurs nemaju pravo učešća udruženja kojima su Konkursom iz 2014. godine odobrena sredstva za manifestacije, a koja konkurišu na tačku 1. Konkursa.
4. Ne finansiraju se projekti koji su sprovođeni pre donošenja Odluke o dodeli sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1. Popunjen konkursni obrazac;

2. Fotokopija rešenja o registraciji podnosioca;

3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);

4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;

5. Sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

DONOŠENJE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.

Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.

Nakon donete odluke, podnosilac će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 30. aprila 2015. godine.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa veb-adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs.

Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati – TURIZAM DOTACIJE», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top