Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije APV za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2015. godini (Rok:30.04.2015.)

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, raspisuje javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava neprofitnim institucijama/udruženjima građana sa teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za finansiranje projekata u oblasti turizma u 2015. godini.

Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova (u daljem tekstu Sekretarijat) dodeljuje bespovratna sredstva obezbeđena Pokrajinskom skupštinskom odlukom o budžetu Autonomne Pokrajine Vojvodine za 2015. godinu, Program 1507, Programska aktivnost 1001 razvoj turističkog potencijala AP Vojvodine, Ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, 4819 Dotacije ostalim neprofitnim institucijama u iznosu od 12.000.000,00 dinara, iz izvora finansiranja 01 00 – Prihodi iz budžeta.

PREDMETI FINANSIRANjA:

1. Organizovanje i učešće na nastupajućim turističko-privrednim manifestacijama od značaja za AP Vojvodinu
2. Nabavka dobara za pružanje dodatnih sadržaja turistima u svrhu aktivnog odmora,
3. Sprovođenje edukacija u turizmu kroz angažovanje stručnih lica.

USLOVI KONKURSA:

1. Pravo učešća na Konkursu imaju neprofitne organizacije sa teritorije AP Vojvodine koje svojim programima afirmišu i podstiču ciljeve Konkursa,
2. Podnosilac prijave može aplicirati samo sa jednim projektom, a visina traženih sredstava ne može biti veća od 400.000,00 dinara,
3. Na konkurs nemaju pravo učešća udruženja kojima su Konkursom iz 2014. godine odobrena sredstva za manifestacije, a koja konkurišu na tačku 1. Konkursa.
4. Ne finansiraju se projekti koji su sprovođeni pre donošenja Odluke o dodeli sredstava.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI:

1. Popunjen konkursni obrazac;
2. Fotokopija rešenja o registraciji podnosioca;
3. Fotokopija Potvrde o poreskom identifikacionom broju (PIB);
4. Fotokopija kartona deponovanih potpisa;
5. sredstva garancije urednog izvršavanja obaveza: dve istovetne blanko solo menice registrovane od strane poslovne banke (prilaže se prilikom potpisivanja ugovora).

DONOŠENjE ODLUKE:

Odluku o dodeli sredstava donosi pokrajinski sekretar za privredu zapošljavanje i ravnopravnost polova.
Odluka o dodeli sredstava biće objavljena na sajtu Sekretarijata.
Nakon donete odluke, podnosilac će sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova potpisati ugovor kojim će se definisati međusobna prava i obaveze.

Rok za podnošenje prijave na Konkurs je do 30. aprila 2015. godine.

Prijave na Konkurs čine sastavni deo Konkursa i mogu preuzeti sa web adrese www.spriv.vojvodina.gov.rs . Prijave na Konkurs dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu: Pokrajinski sekretarijat za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova, 21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 16, sa naznakom na licu koverte: «Ne otvarati –TURIZAM DOTACIJE», poštom ili lično preko pisarnice pokrajinskih organa.

Informacije u vezi sa Konkursom mogu se dobiti u Sekretarijatu na telefone: 021/456 790, 487 4580, 487 4669, 487 4302.

Izvor: www.lerindjija.rs

Scroll to Top