Konkurs – Međunacionalna tolerancija

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine raspisao je konkurs za sufinansiranje projekata očuvanja i negovanja međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini.

Konkurs se raspisuje za sufinansiranje programa, projekata i aktivnosti koje za cilj imaju očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Vojvodini u 2015. godini, u okviru projekta „Afirmacija multikulturalizma i tolerancije u Vojvodini“.

USLOVI KONKURSA

Na konkurs se mogu prijaviti isključivo registrovana pravna lica – organizacije, udruženja, asocijacije i drugi subjekti sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine, čija se delatnost zasniva na očuvanju međunacionalne tolerancije, odnosno organizacije, udruženja i asocijacije čiji su programi, projekti ili aktivnosti usmereni na očuvanje i negovanje međunacionalne tolerancije u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Na Konkurs se mogu prijaviti isključivo neprofitne organizacije.

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava procenjivaće se obim i značaj podnetog predloga projekta, način realizacije i konkretni efekti koje će projekat ostvariti;

Prilikom odlučivanja o dodeli sredstava prednost će imati oni projekti koji se odnose na razvijanje, očuvanje i negovanje duha međunacionalne tolerancije kod mladih;

Sredstva po konkursu se neće dodeljivati za finansiranje tekućih troškova ili investicionih troškova podnosioca prijave.

NAČIN APLICIRANJA

Prijave se podnose u jednom primerku, isključivo na konkursnim obrascima Sekretarijata.

Podnosilac može podneti samo jednu prijavu na Konkurs.

Uz prijavu se obavezno podnose kopije sledećih dokumenata:

– Zvaničan dokaz o registraciji organizacije (rešenje APR-a);
– Potvrda o poreskom identifikacionom broju (PIB);
– Zvaničan dokaz o otvorenom računu kod poslovne banke.

Prijave na konkurs se podnose na srpskom jeziku ili na jeziku nacionalne zajednice koji je u službenoj upotrebi u Autonomnoj Pokrajini Vojvodini.

Konkurs je otvoren do 22. 4. 2015. godine.

Izvor: www.indjija.net

Scroll to Top