Novi konkurs za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica

Na osnovu člana 6. stav 1. Pravilnika o bližim kriterijumima, načinu i postupku dodele sredstava iz budžeta opštine Inđija crkavama i verskim zajednicama sa teritorije opštine Inđija („Službeni list opštine Inđija“, br. 17/17), člana 55. stav 1. tačka 12. Statuta opštine Inđija-prečišćen tekst („Službeni list opštine Inđija“, br. 9/13), člana 9. i člana 12. Odluke o budžetu opštine Inđija za 2017. godinu („Službeni list opštine Inđija“, br. 26/16 i 13/17),

Predsednik opštine Inđija, dana 04. avgusta 2017. godine, raspisuje

J A V  N I   K O N K U R S

ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE INĐIJA ZA 2017. GODINU

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA CRKAVA I VERSKIH ZAJEDNICA

SA TERITORIJE OPŠTINE INĐIJA


PREDMET JAVNOG KONKURSA

Javni konkurs se raspisuje za dodelu sredstava iz budžeta opštine Inđija za 2017. godinu, za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija, u cilju unapređivanja verske slobode i ostvarivanja opšteg dobra i zajedničkog interesa.

II

NAMENA I IZNOS SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE

Sredstva namenjena za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica odobravaju se za:

– izgradnju, dogradnju, adaptaciju, sanaciju  ili rekonstrukciju crkava i verskih objekata;

– izgradnju ili obnovu parohijskih domova;

– izgradnju ili obnovu kapela;

– obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta;

– organizovanje crkvenih manifestacija i obeležavanje tradicionalnih godišnjica;

– naučno-istraživačku i izdavačku delatnost crkava i verskih zajednica.

Sredstva za sufinansiranje projekata crkava i verskih zajednica sa teritorije opštine Inđija su obezbeđena u razdelu III – Predsednik opštine i Opštinsko veće, program 13 – Razvoj kulture i informisanja, programska aktivnost 1201-0003 – Unapređenje sistema očuvanja i predstavljanja kulturno-istorijskog nasleđa, pozicija 48, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama-Verske zajednice, Odluke o budžetu opštine Inđija za 2017.godinu, u ukupnom iznosu od 10.000.000,00 dinara (slovima: desetmilionadinara).

Najniži iznos novčanih sredstava koja se odobravaju po pojedinačnoj prijavi iznosi 50.000,00dinara (slovima: pedesethiljadadinara), a najviši iznos novčanih sredstava koja se odobravaju po pojedinačnoj prijavi iznosi 8.000.000,00 dinara (slovima: osammilionadinara).

Scroll to Top